สปสช. ประกาศ !! เรื่อง การปรับปรุงรายการและอัตราการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศ !! เรื่อง การปรับปรุงรายการและอัตราการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากที่นี่