ประกาศ !! กรมบัญชีกลาง เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข ฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา

กรมบัญชีกลาง ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามเลขที่หนังสือ ที่ กค 0416.2/ว 146 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

โดยแจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข ฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีรักษา ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสม สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่าบริการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากที่นี่