FDA | Product Training – บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

FDA | Product Training

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566   เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามสมาชิกของสมาคมฯ ได้จัดอบรบเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ กลุ่ม 4: หมวดหัวใจและหลอดเลือด ชื่อสามัญของเครื่องมือแพทย์ : Aortic heart valve bioprosthesis/synthetic polymer aorta graft ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ฯ ให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่นยิ่งขึ้น ดังนี้