ประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์

ประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ

(ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร ๑ ชั้น ๒
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก