ประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ประชุมชี้แจงรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ

(ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก