ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้ง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหารให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 โดยให้หน่วยบริการตรวจสอบและเบิกจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค ดังนี้

1. ข้อมูลบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 อ้างอิงตาม เอกสารแนบ 1 และ 3
2. ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป อ้างอิงเอกสารแนบ 2 และ 3

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่