ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

(ร่าง) กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ได้ที่ >> คลิก

** รับความคิดเห็นถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 **