คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 254 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดย นายเลิศชาย  เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปฏิบัติราชการแทนงานที่มอบหมาย

หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กำกับ ดังนี้

  1. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

  2. กองด่านอาหารและยา

  3. กองอาหาร

  4. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

  5. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานในกำกับ ดังนี้

  1. โครงการพระราชดำริ

  2. ชมรมจริยธรรม

  3. ขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัย “Safety” (Chief Safety Officer)

  4. ประสานงานกับชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่