กลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 3 (ผลิตภัณฑ์ IVD) เปลี่ยนช่องทางการติดต่ออีเมล์

ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 3 (ผลิตภัณฑ์ IVD) เปลี่ยนช่องทางการติดต่ออีเมล์เป็น IVD_THFDA@fda.moph.go.th
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

**ทั้งนี้ อีเมล์เดิมจะเป็นช่องทางติดต่อของกลุ่มพัฒนาระบบ**