ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์ ปรับปรุงใบควบคุมกระบวนงานและใบตรวจรับคำขอในการยื่นวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์

มีการปรับปรุงใบควบคุมกระบวนงานและใบตรวจรับคำขอในการยื่นวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

“มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่