เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องยื่นขอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 6(3)

เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องยื่นขอใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 6(3)

ศึกษารายละเอียดประกาศได้ที่ https://bit.ly/3zLfOMc

ศึกษารายละเอียดกฎหมายได้ที่ https://bit.ly/3GSo2qf