ตอบแบบสำรวจสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566

**ข่าวประชาสัมพันธ์**

ทางสำนักงานก.พ.ร.ขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการทุกท่านตอบแบบสำรวจสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

ร่วมตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยสามารถคลิกที่ Link>> https://opdc23.bitco.ltd/

หรือสแกนคิวอาร์โคดที่รูปได้เลย