กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/publichearing.aspx