สปสช. ประกาศ!! แจ้งขยายกำหนดเวลาการประกาศใช้รายการอุปกรณ์หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือดที่มีการปรับปรุงรายการและ/หรืออัตราจ่าย

     ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งรายการและอัตราจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 โดยนำแจ้งหน่วยบริการในเว็ปไซด์ของ สปสช. พร้อมทั้งมีหนังสือที่ สปสช.6.70/ว.1923 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 แจ้งหน่วยบริการทราบ โดยกำหนดให้อุปกรณ์หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือดที่มีการปรับปรุงรายการ และ/หรืออัตราจ่าย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น

     เนื่องจาก มีข้อทักท้วงว่าหน่วยบริการไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามราคาที่ปรับเปลี่ยนได้ในช่วงกลางสัญญา ซึ่งสัญญาการจัดหาอุปกรณ์และอวัยวะเทียมจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยหน่วยบริการได้พยายามประสานบริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์ฯในหมวดนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคาดังกล่าว

     ในการนี้ เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สปสช.จึงขอแจ้งขยายกำหนดเวลาการประกาศใช้รายการและ/หรืออัตราจ่ายอุปกรณ์หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือดที่มีการปรับปรุงรายการและ/หรืออัตราจ่าย ออกไปก่อน ในระหว่างนี้ สปสช.จะจัดกระบวนการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศขยายกำหนดเวลาการประกาศใช้รายการอุปกรณ์หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด ที่นี้