สรุปรายการเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ IVD ในระบบ e-Submission สำหรับความเสี่ยงประเภทที่ 2 – 4

สรุปรายการเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ IVD

ในระบบ e-Submission สำหรับความเสี่ยงประเภทที่ 2 – 4  สำหรับผู้ประกอบการ

คลิก ที่นี่