ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. ….

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรม พ.ศ. ….
(ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖)

https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws-and-standards/hearing03