ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า
(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
(ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓ กันยายน ๒๕๖๖)

https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws-and-standards/hearing04