กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ลงราชกิจจานุเบกษา

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
มีผลใช้บังคับ 1 กันยายน 2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D211S0000000001600.pdf

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
มีผลใช้บังคับ 1 กันยายน 2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D211S0000000001700.pdf