สปสช. ประกาศ !! เรื่อง ประกาศการปรับปรุงรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค หมวดหัวใจและหลอดเลือด

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และมีหนังสือแจ้งหน่วยบริการ ขยายกำหนดเวลาการประกาศใช้รายการอุปกรณ์หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด ความตามทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สปสช.ได้ดำเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงราคาอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค ในหมวดหัวใจและหลอดเลือด โดยมีการปรับปรุงราคาอุปกรณ์ในหมวดนี้จำนวน 9 รายการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หากหน่วยบริการใดมีปัญหาในการเบิกจ่าย ขอให้อุทธรณ์มายัง สปสช.เป็นรายการ 

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี้