กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564 โปรดดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร